Biểu mẫu hệ đại học – Đại Học Cần Thơ

- Giấy xác nhận vay vốn & Giấy cam kết trả nợ
- Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng
Sổ thực tập sổ đầu bài
- Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại Trường
- Đơn xin miễn học phần
- Đơn xác nhận có hộ khẩu thường trú tại địa phương
- Đơn xin rút tiền học phí
- Đơn xin gia hạn đóng học phí
- Đơn xin xét môn học tương đương
- Đơn xin thay thế môn học
- Đơn xin xóa học phần
- Đơn xin chấm phúc khảo (Mẫu 8 )
- Đơn xin thi cải thiện điểm (Mẫu 9)
- Đơn xin xác nhận là đã học xong CTĐT chuyên ngành
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
- Đơn xin đăng ký dự thi học phần TN KH Mác – Lênin, TTHCM.
- Hồ sơ xin xét tốt nghiệp:
+ Đơn xin xét TN – phần còn nợ môn học theo CTĐT cũ
+ Đơn xin xét tốt nghiệp
+ Bảng kế hoạch học tập toàn khóa
+ Đơn xin không tính điểm học phần vào điểm TB tích lũy

- Phiếu đăng ký học phần (New, 17-04-2008 ).
- Phiếu đăng ký nhu cầu mở thêm môn học
- Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn
- Đơn xin trợ cấp học bổng
- Đơn xin tạm nghỉ học (Mẫu 2a) – vì hoàn cảnh khó khăn
- Đơn xin tạm nghỉ học (Mẫu 2b) – điều trị bệnh
- Đơn xin thôi học (Mẫu 7b)
- Đơn xin học lại (Mẫu 1a) -vì hoàn cảnh khó khăn hoặc lý do khác
- Đơn xin học lại (Mẫu 1b) - điều trị bệnh
- Đơn xin học lại (Mẫu 7c) – sinh viên bị đình chỉ học tập

- Bảng kê khối lượng công tác
- Bảng kê giờ mời giảng (Mẫu 6)
- Biên bản thẩm định giáo trình
- Quyết định cử CBVC đi hướng dẫn thực tập, thực tế
- Biên bản phúc khảo (Mẫu số 9)
- Giấy cử cán bộ chấm phúc khảo (Mẫu số 8 )
- Phiếu điều chỉnh lịch giảng dạy
- Phiếu điều chỉnh Cán bộ giảng dạy
- Giấy ủy nhiệm cán bộ coi thi
- Giấy đề nghị (Hỗ trợ Cán bộ và phòng tổ chức kiểm tra)

Nguồn : http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/cacmaubieu/daihoc.html

Speak Your Mind