BỒI DƯỠNG NIỀM TIN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO THANH NIÊN

Đại tá, TS. NGUYỄN VĂN VINH

Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng

Thanh niên nước ta là lực lượng đông đảo trong xã hội có vị trí, vai trò rất quan trọng trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thanh niên xung kích, đi đầu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần to lớn trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước.

Niềm tin xã hội chủ nghĩa (XHCN) của thanh niên là sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức khoa học, nhất là nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của thanh niên với tình cảm, ý chí của họ, là động lực tinh thần giúp thanh niên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào khi tổ chức, xã hội phân công. Có thể nói, niềm tin XHCN là một thành tố rất cơ bản, quan trọng cấu thành phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống cách mạng và năng lực công tác của người thanh niên. Có niềm tin XHCN sẽ giúp thanh niên luôn có sự định hướng đúng đắn trong tư duy, nhận thức và hành động, biết xem xét, đánh giá và giải quyết mọi vấn đề trong thực tiễn cuộc sống có hiệu quả; đồng thời góp phần xây dựng, phát triển và hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên rèn đức, luyện tài và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn vào thực trạng tình hình thanh niên nói chung, niềm tin XHCN của thanh niên nói riêng trong những năm qua, cũng như hiện nay, cần khẳng định: thanh niên nước ta đã, đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức, đoàn thể quan tâm theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo và giúp đỡ về mọi mặt. Cho nên thanh niên đã, đang phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, noi gương cha, ông có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành nhanh chóng. Trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng đất nước, với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên đang xung kích, đi đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và cải tạo XHCN, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Trên mặt trận quốc phòng, an ninh, lớp lớp cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã nêu cao tinh thần anh dũng, ngoan cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và hăng hái thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trên mặt trận văn hoá, giáo dục, khoa học và kỹ thuật, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã, đang hăng hái tham gia xây dựng cuộc sống mới, nền văn hoá mới, con người mới XHCN. Trình độ học vấn của thanh niên không ngừng được nâng cao, trong thanh niên đã xuất hiện nhiều tài năng trẻ, góp phần làm rạng rỡ gương mặt của Tổ quốc, nâng cao vị thế của dân tộc Việt Nam trên thế giới. Nhiều tấm gương tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thanh niên Việt Nam đã xuất hiện trên các lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội, trong xây dựng CNXH cũng như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay, trước tình hình và nhiệm vụ mới, cũng như trước sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, thanh niên nước ta bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, chủ yếu, đang bộc lộ một số điểm hạn chế. Đó là: trình độ giác ngộ XHCN, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức và kỷ luật của một bộ phận thanh niên còn thấp. Không ít thanh niên chưa xác định đúng lý tưởng cách mạng, động cơ, mục tiêu phấn đấu, ý thức làm chủ xã hội, làm chủ bản thân còn kém. Đặc biệt, một bộ phận thanh niên suy giảm niềm tin XHCN, dao động trước những khó khăn tạm thời, trước mắt của đất nước, còn mơ hồ về cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, chưa vững tin vào lý tưởng cách mạng, vào sự tất thắng của CNXH. Do thiếu niềm tin XHCN, một bộ phận thanh niên đã giảm sút ý chí phấn đấu, vươn lên, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc, địa phương và gia đình. Một bộ phận thanh niên còn lười lao động, lười học tập, mê tín dị đoan, chạy theo lối sống thực dụng, ích kỷ, buông thả, sa đọa, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Sở dĩ một bộ phận thanh niên hiện nay có những yếu, kém nói trên, nhất là sự suy giảm niềm tin XHCN, là do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó nổi lên một số nguyên nhân chủ yếu như:

Thứ nhất, việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những thành tựu là cơ bản, chủ yếu, vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách do mặt trái của nền kinh tế thị trường đem lại. Đó là: trong xã hội có sự khác biệt nhất định về mức sống, lối sống giữa các tầng lớp dân cư; nhiều tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; tệ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; một bộ phận cán bộ, đảng viên do thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nên đã có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, bất chấp đạo lý, pháp luật, chạy theo danh vọng tầm thường, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa. Tất cả những biểu hiện tiêu cực này với những mức độ khác nhau đã, đang tác động, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư, tình cảm, niềm tin XHCN của thanh niên.

Thứ hai, một trong những âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình, nhất là diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Trên lĩnh vực này, việc đầu tiên của chúng là tìm mọi cách “phá rã niềm tin” của cán bộ, đảng viên, thanh niên và quần chúng nhân dân đối với chế độ XHCN. Với nhiều hình thức, phương pháp tinh vi, xảo quyệt, chúng ra sức xuyên tạc, bôi nhọ lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lịch sử, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhằm làm cho xã hội ta hỗn loạn về chính trị, tư tưởng, lý luận, mất định hướng cuộc sống, tạo ra thế đứng cho các lực lượng phản động trong nước gây áp lực chính trị đòi thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, đòi đa nguyên, đa đảng và áp đặt lối sống tư sản vào nước ta. Một bộ phận thanh niên do nhận thức hạn chế, thiếu tu dưỡng, rèn luyện và học tập đã chịu sự tác động, ảnh hưởng ở những mức độ nhất định của những luận điệu chống phá nói trên của kẻ thù, tỏ ra mơ hồ, hoài nghi, chưa thực sự tin tưởng vào chế độ XHCN, vào sự nghiệp đổi mới của cách mạng nước ta.

Thứ ba, một số cấp uỷ đảng, chính quyền ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng chiến lược của công tác thanh niên, cho nên chưa thực sự quan tâm tới công tác này. Đây là điều dễ tạo sơ hở để kẻ thù lợi dụng, xúi dục một bộ phận thanh niên vào những hoạt động bất hợp pháp, gây trở ngại cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, từ thực trạng niềm tin XHCN của thanh niên nước ta, việc bồi dưỡng niềm tin XHCN cho thanh niên là một vấn đề rất quan trọng, cấp thiết, có giá trị trước mắt cũng như lâu dài. Để làm tốt vấn đề này, cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau đây:

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên. Đây chính là cơ sở góp phần xây dựng, hình thành và phát triển niềm tin XHCN cho thanh niên. Trên cơ sở tiếp thu, lĩnh hội những nội dung đó, một mặt, giúp cho thanh niên hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn vai trò của lý luận chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng trong nhận thức về cải tạo, và xây dựng CNXH, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của kẻ thù đối với cách mạng nước ta; mặt khác, giúp chuyển hoá nhận thức của thanh niên thành tình cảm, thái độ, niềm tin, ý chí của họ. Từ đó, thôi thúc thanh niên ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác, sẵn sàng cống hiến và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc quan tâm, chăm lo bồi dưỡng thanh niên nói chung, xây dựng niềm tin XHCN nói riêng. Cần thông qua các hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp giúp cho thanh niên luôn hiểu rõ tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm cá nhân của họ đối với tập thể, xã hội. Đưa thanh niên vào rèn luyện, công tác trong thực tiễn cuộc sống; chăm lo giải quyết việc làm, dạy nghề và nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật cho thanh niên. Qua đó, giúp thanh niên có niềm tin, sức khoẻ, tri thức và năng lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mở rộng việc tập hợp, đoàn kết thanh niên.

Làm cho Đoàn thanh niên thực sự vừa là đội dự bị tin cậy của Đảng, vừa là trường học lớn XHCN của thanh niên. Đoàn thanh niên cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên về mọi mặt, nhất là xây dựng niềm tin XHCN, mục tiêu, động cơ phấn đấu, đồng thời giúp họ tích cực, sáng tạo, xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và suốt đời nguyện phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, cho độc lập dân tộc và CNXH, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu cơ bản của thời đại hiện nay là: hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH.

Bốn là, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần phải ra sức tự tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống cách mạng, niềm tin XHCN và năng lực công tác. Thanh niên nhất thiết phải biết xem xét, đánh giá và giải quyết mọi vấn đề trong thực tiễn cuộc sống một cách khoa học, có hiệu quả; phải biết phân biệt đúng, sai, phải, trái, đâu là thuận lợi cơ bản, đâu là khó khăn tạm thời trước mắt của đất nước, nhất là không được lơ là, mất cảnh giác và mắc mưu kẻ địch.

Làm tốt những nội dung nói trên sẽ giúp thanh niên luôn có niềm tin một cách vững chắc vào thắng lợi của CHXN và công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước của Đảng, nhân dân ta hiện nay, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và tiến lên CNXH ./.

Speak Your Mind

Protected with SiteGuarding.com Antivirus