Bầu chọn cho bài viết hay nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Những bài viết của các Đoàn viên sẽ được đăng và bắt đầu bầu chọn trên web Đoàn viện vào lúc 15h ngày 13/11/2009 cho đến 15h ngày 18/11/2009. Các Đoàn viên – Thanh niên của Viện đọc những bài viết này và cho điểm các bài viết. Bài nào được điểm trung bình cao […]